รับแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

รับแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แปลเอกสารต่างๆ เอกสารราชการ เอกสารรับรอง โดยศูนย์ “รับแปลภาษา” รับแปลภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนิเซีย และภาษาอื่นๆ แปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลภาษาต่างประเทศเป็นไทย จากทีมงานนักแปลที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการแปลมายาวนาน มีความสามารถในการแปลเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญตรงตามสายงานที่แปลเป็นอย่างดี แปลถูกหลัก ตรงตามต้นฉบับ เข้าใจง่าย

รับแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลรับแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมรับรองการแปล

ตัวอย่างแบบฟอร์มแปล  ทะเบียนบ้าน ท.ร.14 จาก กรมการกงสุล (**แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม ซึ่งติดตามแบบฟอร์มอัพเดทได้ที่เว็บไซต์ http://www.consular.go.th/

แบบฟอร์มแปล  ทะเบียนบ้าน ท.ร.14

ทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้าน และรายการของคน ทั้งหมดของผู้อยู่ในบ้าน ชื่อที่อยู่ เลขประจำตัว 13 หลัก ทะเบียนบ้านเรียกง่ายๆ ก็คือหนังสือยืนยันตัวบ้าน ซึ่งระบุเลขที่บ้าน รวมถึงแสดงรายละเอียดของสมาชิกภายในบ้าน เป็นหนังสือสำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรม หรือใช้ในการขอเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการรับบริการตามนโยบายต่างๆ ของทางราชการ

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารที่แสดงเป็นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของตัวบุคคลเพื่อยืนยันการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็นชื่อใหม่ และใช้สำหรับเป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมอื่นๆ หรือการขอเอกสารอื่นๆ ต่อทางราชการ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ไทย ด่วน ราคาถูก รับจ้างแปลภาษา พร้อมรับรองจากศูนย์แปล และเนื่องจากการดำเนินการหรือการทำธุรกรรมใดๆ ในต่างประเทศแล้วย่อมต้องมีการแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นอย่างยิ่ง เพราะเอกสารเหล่านี้ถือเป็นอกสารที่จะต้องใช้เป็นอันดับต้นๆ ในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการนั้นๆ เนื่องจากการทำธุรกรรมใดๆ ในต่างประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการแปลเอกสารเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น หรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ

นอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆ อีกมากมาย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกต่างประเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองต่างๆ   แปลตรงตามต้นฉบับ และเน้นความถูกต้องเป็นหลัก แปลตามรูปแบบของทางราชการออกให้ โดยทางเรามีนักแปลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารประเภทต่างๆ เราก็แปลให้ได้ โดยเรามีนักแปลที่เป็นเจ้าของภาษารับแปลเอกสารโดยตรงที่คอยบริการด้านงานแปลให้กับท่าน แปลตรงศัพท์ ประทับใจทุกผลงาน

เราพร้อมบริการแปลภาษา รับแปลทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในทุกๆ ภาษาที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนิเซีย มาเลเซีย และอื่นๆ เรามีทีมงานซึ่งมีประสบการณ์หลายสาขาวิชาและแปลโดยนักแปลที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ กับบรรดานักแปลภาษามืออาชีพ มีความชำนาญเฉพาะด้าน มั่นใจในคุณภาพทุกงานแปล

ประเมินราคาแปล

Scroll to Top