รับแปลสัญญา สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย (สัญญาจะซื้อจะขาย) สัญญาจ้าง

รับแปลภาษา รับแปลสัญญา สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย (สัญญาจะซื้อจะขาย) สัญญาจ้าง แปลเอกสารต่างๆ เอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ เอกสารการเดินทาง เอกสารรับรอง โดยศูนย์แปลภาษา รับแปลภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนิเซีย และภาษาอื่นๆ แปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลภาษาต่างประเทศเป็นไทย จากทีมงานนักแปลที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการแปลมายาวนาน มีความสามารถในการแปลเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญตรงตามสายงานที่แปลเป็นอย่างดี แปลถูกหลัก ตรงตามต้นฉบับ เข้าใจง่าย

รับแปลสัญญา สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย (สัญญาจะซื้อจะขาย) สัญญาจ้าง ภาษาไทย – อังกฤษ โดยนักแปลผู้เชี่ยวชาญ

สัญญา หมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

สัญญาเช่า เป็นสัญญาที่ผู้เป็นเจ้าของ ให้ผู้เช่า ได้ใช้สินทรัพย์ของตน ซึ่งเมื่อมองลึกลงไปสัญญาเช่านั้นจะแจกแจงชนิดของสินทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภทคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่นการเช่าที่ดิน หรือสิ่งของอื่นๆ และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สัญญาเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุ สัญญาเช่ามักจะระบุช่วงเวลาเช่า ส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำสัญญาแบบเดือนต่อเดือน

สัญญาซื้อขาย คือสัญญาที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและผู้ตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย การโอนกรรมสิทธิ์หมายถึงการโอนความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน ที่ซื้อขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อผู้ซื้อ เมื่อได้เป็นเจ้าของก็สามารถที่จะใช้ หรือได้รับประโยชน์หรือจะขายต่อไปอย่างไรก็ได้

สัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาซื้อขายซึ่งคู่สัญญาตกลงทำกันไว้ในวันทำสัญญาหรือในขณะทำสัญญา โดยตกลงกันว่าจะไปทำการซื้อขายให้ถูกต้องตามแบบของกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้า การทำสัญญาจะซื้อจะขายจึงยังไม่มีผลให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อ เพียงแต่เป็นการเขียนเป็นหนังสือเพื่อเป็นข้อผูกมัดในการนำไปสู่สัญญาซื้อขายในอนาคต เช่นการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน เมื่อครบกำหนดวันส่งมอบบ้านทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมาทำสัญญาซื้อขายต่อกัน สัญญาจะซื้อจะขายส่วนมากจะทำสัญญากันเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์

สัญญาจ้าง หมายถึง สัญญา ที่ทำขึ้นระหว่างสองฝ่าย (อาจเป็นสองคนก็ได้) ฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า นายจ้าง  อีกฝ่ายเรียกว่าลูกจ้าง  เพื่อตกลงกันว่าฝ่ายลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้าง โดยที่นายจ้างจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ สัญญาการจ้างงานนั้น อาจทำด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ได้

เนื่องจากเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆ มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการทำข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินการในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และที่สำคัญการร่วมลงทุน หรือการทำสัญญาร่วมกันกับชาวต่างชาติ การแปลภาษา ถือเป็นข้อสำคัญยิ่งที่นักธุรกิจ หรือนักลงทุนทั้งหลายต่างก็ต้องสื่อสารกับคู่สัญญา ให้เกิดการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการ การทำสัญญาต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและลงตัว และทางเลือกง่ายๆ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจ แปลงานกับศูนย์แปลภาษาของเรา ซึ่งจะทำให้งานแปลของท่านเกิดความสะดวกและง่ายต่อการดำเนินการต่างๆ แปลตรงตามต้นฉบับกับราคาที่สุดประหยัด รวมถึงเรายังมีบริการรับแปลงานด่วนโดยเฉพาะงานแปลที่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาหรือเอกสารกฎหมาย ลูกค้าสามารถรับงานกับเราได้ภายใน 1 วัน

เราพร้อมบริการแปลภาษา รับแปลสัญญา สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย (สัญญาจะซื้อจะขาย) สัญญาจ้าง ในทุกๆ ภาษาที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินโดนิเซีย มาเลเซีย และอื่นๆ เรามีทีมงานซึ่งมีประสบการณ์หลายสาขาวิชาและแปลโดยนักแปลที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ กับบรรดานักแปลภาษามืออาชีพ มีความชำนาญเฉพาะด้าน มั่นใจในคุณภาพทุกงานแปล ยึดหลักความถูกต้อง

ประเมินราคาแปล